Cégalapítás

Információ, ügyintézés
:

Tel.:  06-1-321-3465
Mobil: 06-20-592-6945

e-mail

email
Cím:
1076 Budapest, Garay tér 15.


Online
cégalapítás
,cégmódosítás

   

 

 

 

1076 Budapest, Garay tér 15.
Nagyobb térképre váltás 


MOKKA HITELESÍTŐ SZOFTVER LETÖLTÉSE
(.dosszie, .es3, .et3 kiterjesztésű fájlok megnyitására)

mokka

 

Cégvarázsló a Facebookon

Cégalapítás

 

facebook

 
 

http://angolozz.atw.hu/

 


Cégalapítás, cégmódosítás cégjog specialista ügyvédekkel

CÉGMÓDOSÍTÁS TOVÁBBRA IS A CÉGVARÁZSLÓVAL!

Változatlan ügyfélfogadás, akár online aláírási lehetőséggel is!

Cégmódosítás, változásbejegyzés

CÉGMÓDOSÍTÁS nettó 18.000,- Ft-tól!

VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS GYORSAN, OLCSÓN!

bt. cégmódosítás díjakft. cégmódosítás díja
Illeték:15.000,- FtIlleték:15.000,- Ft
Közzéteteli díj:3.000,- FtKözzéteteli díj:3.000,- Ft
Munkadíj (nettó):18.000,- Ft-tólMunkadíj (nettó):18.000,- Ft-tól

 

A cégmódosítás folyamata, általános tudnivalók, cégmódosítás feltételei

Az iroda társasági jog specialista ügyvédjei révén a cégekkel kapcsolatos széleskörű változásbejegyzési, módosítási eljárások teljes körű bonyolítását végzi (okiratok szerkesztése, kérelmek beadása és képviselet a Cégbíróság előtti cégeljárás során).

 

NEM KÖTELEZŐ A TÖRZSTŐKE EMELÉS AZ ELSŐ MÓDOSÍTÁSKOR!!!

KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS 2014!!!

A cégjegyzékbe bejegyzett adatok változása esetén, illetve a társasági szerződés, alapító okirat módosításakor a cégnek változásbejegyzési eljárás keretében kérnie kell a változások bejegyzését a székhelye szerint illetékes Cégbíróságtól. 

Irodánk az alábbi - nem kimerítő jellegű - változásbejegyzési, cégmódosítási ügyeket intézi:

Cégmódosítás – Általános tudnivalók

CÉGMÓDOSÍTÁS nettó 18.000,- Ft-tól! VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS GYORSAN, OLCSÓN!

A társasági szerződés módosítását - ha a cégtörvény ettől eltérően nem rendelkezik - a változás megtörténtétől számított harminc napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.

A gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági - elektronikus úton történő - bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.

A cég adatainak a cégjegyzékbe történő bejegyzése - ha törvény eltérően nem rendelkezik  kérelemre történik.

A cégmódosításra (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég szervezeti képviselője jogi képviselő útján köteles előterjeszteni.

A cégtörvény részletesen felsorolja a cégjegyzék kötelező és lehetséges tartalmi elemeit.

Cégmódosítás kft.

A tagok személyében bekövetkezett változások

 1. Korlátolt Felelősségű Társaság - Üzletrész átruházás

A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható (üzletrész eladás, üzletrész adásvétel, üzletrész átruházás, cégátírás). A társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak, illetve az üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhatják, vagy feltételhez köthetik

Az üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette.

Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni. Az üzletrész átruházás cégmódosítást igényel, a változást változásbejegyzési eljárásban kell bejelenteni az illetékes Cégbíróságon!

 

2.     Betéti Társaság, Közkereseti Társaság

(cégmódosításítás bt, kkt)

Ennél a társasági formánál az alábbi személyi körülmények igénylik a cégmódosítást (beltag, kültag cseréje).

Megszűnik a tagsági jogviszony:

- ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette;

- a tagok közös megegyezésével;

- a tag kizárásával;

- rendes felmondással;

- azonnali hatályú felmondással;

- a társasági részesedés átruházásával;

- a tag halálával vagy megszűnésével;

- ha annak fenntartása jogszabályba ütközik.

3. Zártkörűen működő részvénytársaság

A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír.

A részvény - ha törvény eltérően nem rendelkezik - szabadon átruházható. A részvény átruházhatóságának korlátozása harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha törvény erre lehetőséget ad.

 

Cégmódosítás – Változás a cég képviseletében

Ügyvezető váltás

Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben kijelölni. Ha a társasági szerződésben a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok (részvényesek) nem rendelkeznek, a vezető tisztségviselőt öt évre megválasztottnak kell tekinteni, kivéve, ha a gazdasági társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre.

A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. A vezető tisztségviselők újraválaszthatók és a társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.

Megszűnik a vezető tisztségviselői jogviszony:

- a megbízás időtartamának lejártával,

- visszahívással,

- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

- lemondással,

- ha a tisztségviselő meghal,

- külön törvényben meghatározott esetben.

A vezető tisztségviselők cégjegyzési joga lehet önálló vagy együttes. A cégjegyzés módjában bekövetkezett változás esetén is kötelező a cégmódosítás bejelentése.

Cégmódosítás - Székhelyváltozás, telephelyváltozás, fióktelepváltás

A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.

A cég, létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni

Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára - ideértve a székhelyszolgáltatás útján biztosított székhelyhasználatot is - a cég jogosult.

A cégjegyzékben a lakóhelyet, illetve székhelyet (telephelyet, fióktelepet) az irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtószám (vagy helyrajzi szám) feltüntetésével kell megjelölni.

A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie.

A cégbíróság - a székhelyváltozást megelőző változásbejegyzési kérelmek elbírálása után - intézkedik az áttételről.

A változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságon, ha a változás a cég tevékenységi körét érinti, illetve, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik.

CÉGMÓDOSÍTÁS nettó 18.000,- Ft-tól! VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS GYORSAN, OLCSÓN!

A cég tevékenységi körének megváltoztatása

A bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről.

Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a véglegessé vált hatósági engedély alapján kezdheti meg. Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel

A társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot

A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján automatikus bejegyzéssel jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait, a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik meg

Ha a létesítő okirat módosítása kizárólag a cég tevékenységi körét érinti - kivéve ha az a cég létesítő okiratbeli főtevénységének változása -, nem szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtása, hanem a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a cég tevékenységét érintő változást is

Cégnévváltoztatás

A cégnévnek a választott cégforma megnevezését, valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia.

A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való megkülönböztetését. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll. A vezérszó idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaik szó is lehet, amelyet latin betűkkel kell feltüntetni. A cégnévben a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. A cégnévben rövidítés csak a vezérszó esetén, illetve a cégforma meghatározásánál lehetséges.

A cég rövidített neve a vezérszóból és a cég formájának megjelöléséből áll.

A cégnévnek (rövidített névnek) az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől, illetve már lefoglalt elnevezéstől - a cégforma különbözőségén túlmenően is - egyértelműen különböznie kell, és nem kelthet olyan látszatot, ami - különösen a cég tevékenységi körét és a választott cégformát illetően - megtévesztő.

A megfelelő különbözőséghez általában nem elég a vezérszó szerepét betöltő betűszóhoz fűzött rag, toldalék, vagy más kiegészítő jellegű szóelem, vagy ha más számmal, írásjellel, karakterrel egészül ki (vagy más számmal van ellátva).A megfelelő megkülönböztetéshez legalább 3 karakter eltérés szükséges!

Ennek megfelelően a különbözőségnek az átlagos, közönséges figyelem mellett írásban és hangzásban egyaránt fenn kell állnia.

A Legfelsőbb Bíróság Cgf.VII.30.393/2001/2. sz. ítélete kimondja, hogy az üzleti életben nem a cégnevek eltérése, hanem a hasonlósága rögzül az ügyfelek tudatában, ezért a bíróság a számtoldatot vagy az 1-2 betűtoldatot nem fogadja el.

A cégkizárólagosság jogintézményének a Ctv. 3.§. (4) bekezdésében megfogalmazott szabálya a piaci forgalom biztonságát szolgálja azzal az előírással, hogy az üzleti élet szereplőinek olyan cégnevet kell választaniuk, amely nem sérti más, korábban nyilvántartásba vett cég névviselési jogát, illetve figyelemmel van a Ctv. 6.§. (3) bekezdése szerint lefoglalt cégnevekre és biztosítja azt is, hogy a cégek azonosítása, illetve megkülönböztetése átlagos figyelem mellett első látásra vagy hallásra is megtörténhessen.

Nem felel meg ezen követelményeknek, ha a cégek megkülönböztetése speciális nyelvi vagy egyéb ismereteket kíván, illetve ahhoz a cég nevének vezérszavát kell értelmezni. (Fővárosi Ítélőtábla 13.Cgf.47.070/2017/2.)

A választott cégnevet az alábbi honlapon ellenőrizheti: www.e-cegjegyzek.hu

A létesítő okirat módosítása

A létesítő okirat módosítását változásbejegyzési kérelem benyújtásával kell bejelenteni a cégbíróságnak abban az esetben is, ha a változás a cégjegyzék más adatát nem érinti.

A létesítő okirat módosítása szerződésmintára vagy szerződésmintáról történő áttéréssel:

A közkereseti, betéti vagy a korlátolt felelősségű társaság, valamint a zártkörűen működő részvénytársaság tagjai (részvényesei) elhatározhatják, hogy a változásbejegyzési kérelemhez kapcsolódóan - a korábban nem használt - szerződésminta alkalmazására térnek át.

A döntés meghozatalához az adott társasági forma esetén a létesítő okirat módosítására irányadó szabályokat kell alkalmazni. Az áttérés, a cégmódosítás elhatározása esetében, a megváltozott adatoknak megfelelő szerződésmintát kell kitölteni, amely a korábbi létesítő okirat helyébe lép. A szerződésminta egyben egységes szerkezetű létesítő okiratnak is minősül.

Adószám, statisztikai számjel, pénzforgalmi számla

Az adószám, valamint a statisztikai számjel változását az azt megállapító szervezet, a cég pénzforgalmi számlájával kapcsolatos változást pedig a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató közli a cégbírósággal elektronikus úton. A változás bejegyzése - illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül - automatikusan, elektronikus úton történik meg.

Cégmódosítás – Átalakulás

Ha a törvény másként nem rendelkezik, a gazdasági társaság más gazdasági társasággá való átalakulása során a gazdasági társaság alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében legalább a törvény által az adott társasági formára előírt legkisebb mértékű, vagy - ilyen törvényi előírás hiányában - a társaság által meghatározott jegyzett tőke követelményének a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni.

Gazdasági társaság más gazdasági társasággá való átalakulását csak akkor határozhatja el, ha a tagok (részvényesek) a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulásukat teljes egészében teljesítették.

Cégmódosítás - A jegyzett tőke felemelése és leszállítása

Korlátolt Felelősségű társaság törzstőkéjének módosítása

A törzstőke felemelése

A törzstőke felemeléséről a taggyűlés jogosult dönteni a társasági szerződés módosítására vonatkozó szabályok betartásával, azzal, hogy a tőkeemeléshez - ha a társasági szerződés szigorúbb rendelkezést nem tartalmaz - egyszerű szótöbbséggel meghozott határozat elégséges.

A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták.

 A cégmódosítás során, a tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre milyen nagyságú (tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor.

A törzstőke leszállítása

A taggyűlés a törzstőkét - a társasági szerződés módosítására vonatkozó szabályok betartásával - leszállíthatja, e törvényben meghatározott esetekben pedig köteles azt leszállítani.

Ha a törzstőke leszállítása e törvényben meghatározott ok miatt kötelező, a taggyűlés az ok bekövetkeztétől történt tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles a tőke leszállításáról, a cégmódosításról határozni.

Az ügyvezető köteles intézkedni a tőkeleszállításról hozott döntés Cégközlönyben történő kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a társaság közvetlenül is köteles értesíteni.

KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS 2014

3.000.000,- Ft!  Hárommillió forint!

 A Kft. törzstőkéje nem lehet kevesebb hárommillió forintnál!

 

A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy a bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaság esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, a fenti rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

Az ilyen korlátolt felelősségű társaság legkésőbb 2017. március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat.

A tőkeemelésről meghozott döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia, a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló társasági szerződés módosításról nem határozhat.

E rendelkezések megfelelően irányadóak azon cég esetében is, amelyre jogszabály a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó rendelkezések alkalmazását írja elő.

 Azon céget, amely ezen alcím szerinti kötelezettségének határidőn túl tesz eleget, a cégbíróság a bejelentési kötelezettség késedelme miatt pénzbírsággal sújtja!

 

A tagok személyes adataiban bekövetkezett változás

Valamennyi társaságra egyaránt kötelező cégmódosítási eset, amikor a cégjegyzékben szereplő valamely tagja (beltag, kültag), képviselője (ügyvezető, cégvezető, igazgató, vezérigazgató), könyvvizsgálója, felügyelő bizottság tagja, elnöke bármely személyes adatában, tehát lakcím, név változás következik be, ezeket a változásokat kötelesek a társaságnak bejelenteni, amely az ügyveztésen keresztül a Cégbíróságnál vezetett cégnyilvántartásban jegyzett adatok változtatása miatt változásbejegyzési kérelmet köteles benyújtani.

A cégmódosítás illetéke, közzétételi díja

CÉGMÓDOSÍTÁS nettó 18.000,- Ft-tól! VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS GYORSAN, OLCSÓN!

A cégmódosítás illetéke, az alábbi kivételektől eltekintve 15.000,- Ft. illeték + 3000,- Ft. közzétételi díj azaz összesen 18.000,- Ft.

A cég vagyonában bekövetkezett változás bejelentése iránti eljárásért az illetéktörvény 45. §(1) bekezdésben meghatározott illeték 40%-át kell megfizetni. Ez az illeték magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is. Eszerint:

európai részvénytársaság esetében :                          600.000,- Ft. 

zártkörűen működő részvénytársaság esetében           100.000,- Ft.

egyéb jogi személy esetében:                                      100.000,- Ft.

külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén 50.000,- Ft.

külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete esetén 50.000,- Ft.

Egyéb cégbírósági eljárásra (változásbejegyzés, névfoglalás) - 15.000 Ft

Nyilvánosan működő részvénytársaság cégadataira vonatkozó változás - 50.000 Ft

Átalakulás bejegyzése - 50.000 Ft

Egyesülés bejegyzése - 50.000 Ft

Szétválás bejegyzése - 50.000 Ft

Minősített többséget biztosító befolyás létrejötte bejegyzése - 50.000 Ft

Elismert vállalatcsoportként való működés bejegyzése - 50.000 Ft

Egyszerűsített cégbejegyzés illetékének kiegészítése - 50.000 Ft

Zártkörűen működő részvénytársaság nyilvánosan működő részvénytársasággá történő alakulása 500.000 Ft

 A szociális szövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes, ennek megfelelően az illetéktörvény 45. § (3b) bekezdés értelmében ezen cégek vagyonában bekövetkezett változás esetén az egyébként általános 15.000,- Ft illetéket kell megfizetni!

 

Emellett 3.000,- Ft közzétételi költségtérítés is meg kell fizetni a jegyzett tőkét módosító cégeknek.

Ez az illeték magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is.

 Az átalakulás, egyesülés, szétválás, minősített többséget biztosító befolyás létrejötte, valamint az elismert vállalatcsoportként való működés, illetve a nyilvánosan működő részvénytársaság cégadataira vonatkozó változás bejegyzése iránti kérelem illetéke 50 000 Ft. Ez az illeték magában foglalja az átalakulással, egyesüléssel, szétválással, minősített többségi befolyás létrejöttével, valamint az elismert vállalatcsoportként való működés bejegyzésével egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is.

 

A cégmódosítás eljárási illetékét és a közzétételi költségtérítését elektronikus úton kell megfizetni a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtását megelőzően, a Magyar Államkincstár honlapjáról letöltött illeték, valamint költségtérítési ügyazonosító szám feltüntetésével.

Az illetéket az adott cégbíróságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára, a közzétételi költségtérítést pedig az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell utalni.

Az illeték és a költségtérítés befizetésének összegéről és időpontjáról a Magyar Államkincstár- a bejegyzést kérő jogi képviselőjének minősített elektronikus aláírással ellátott kérelmére, amelyben az ügyazonosító számokat fel kell tüntetni - egy munkanapon belül elektronikus úton fokozott biztonságú aláírással ellátott igazolást küld. Az igazolásokat a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell.

 

Tárgyszavak: cégmódosítás, cégmódosítás gyorsan, cégmódosítás olcsón, Cégalapítás, kft. alapítás, , cégátírás, cégeladás, cégbejegyzés, bt. alapítás, cégügyek, végelszámolás online eljárásban cégjog specialista, profi ügyvédi irodában.

 

CÉGMÓDOSÍTÁS nettó 18.000,- Ft-tól! VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS GYORSAN, OLCSÓN!

Oldal tetejére


CÉGVARÁZSLÓ

H-1076 Budapest, Garay tér 15. II. 23. Tel/fax: 00-36-1-321-3465, e-mail: info@cegvarazslo.hu

CÉGMÓDOSÍTÁS nettó 18.000,- Ft-tól! VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS GYORSAN, OLCSÓN!